. Kursens huvudsakliga innehåll:

Illustratörens verktyg 2:

- portfolio som arbetsredskap
- verkstadskurs i djuptrycksgrafik
- illustrationsuppdrag

 

 

Valbar fördjupning i illustration/grafisk formgivning 2:

- redaktionell formgivning
- bildens berättande och gestaltande verktyg
- relationen bild/text
- illustratören som skapare av innehåll
- självständigt illustrationsprojekt

 

Praktik:

- arbete på heltid på praktikplats med arbetsuppgifter som har anknytning till utbildningen
- utvärdering av praktikerfarenheten och reflektion över kommande yrkesroll
- studiebesök och kontakt med utövare inom huvudområdet

 

Teckning:
Fördjupade diskussioner om något eller några av begreppen volym, rum, bildrytm, ljus, stoff och materialitet. Temat bestäms i samråd med lärare och studenter.

 

Rörlig media 2:

- digital videoredigering
- digital postproduktion
- kamerahantering
- animation
- förproduktion (synopsis, storyboard och animatic) för kortfil eller motion graphics
- en egen filmproduktion eller rörlig grafikproduktion genomför som ett litet projekt
- förproduktionsverktyg och metoder inom interaktiv produktion
- olika filformat och komprimering för videoljud
- handledning i video/motion graphics
- grund i digital ljudinspelning och ljudläggning

 

Valbara kurser:

Seminarier, föreläsningar, handledning och individuellt arbete i respektive ämne.

 

 

 

2. Lärandemål: 

Illustratörens verktyg 2:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten ha förmåga att:

- reflektera över och utveckla sitt egna visuella språk och uttryck
- använda djuptrycksgrafik i gestaltande uppgifter
- använda sin portfolio som ett arbetsredskap i den professionella utvecklingen

 

 

Valbar fördjupning i Illustration/grafisk formgivning 2:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten ha förmåga att:
utveckla sitt personliga förhållningssätt till illustration/grafisk formgivning
- urskilja, formulera och lösa problem i givna uppgifter inom illustration och grafisk formgivning
- göra egna kritiska bedömningar inom ämnesområdet och i sitt arbete
- tydliggöra och utveckla sin egen process och metodik
- reflektera över och problematisera förhållandet bild/text
- se det egna arbetet i relation till uppdragets sammanhang och helhet
- identifiera och diskutera sammanhangets och målgruppens betydelse för uppdrag
- självständigt planera och genomföra längre projekt under handledning
- redogöra för och diskutera illustratörens/grafiska formgivarens arbetsmarknad och villkor
 

Praktik:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:

- ha erfarenhet av att ta kontakt med och söka praktikplats
- ha erfarenhet av arbetsliv et inom grafisk formgivning/illustration
- ha insikt i och reflektera över sin framtida yrkesroll
- vara orienterad i arbetsmarknaden för grafisk formgivning och illustrationTeckning:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:
- äga en fördjupad kunskap i det speciella problemområde som är kursens inriktning
- problematisera och dra egna slutsatser om de aktuella frågeställningarna


Rörlig media 2:

Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:

- kunna behärska grundläggande klippteknik och grunderna i minst ett program för videoredigering eller rörlig grafik
- kunna planera och genomföra en enkel digital produktion innehållande ljud, rörlig bild och berättande
- kunna ljudlägga film eller rörlig grafik med egenproducerade eller andras ljudfiler
- vara orienterad om ljudets samverkande med bilden för upplevelser av produktionen

 

Valbara kurser:
Efter att ha avslutat detta provmoment förvänta studenten:

- ha förmåga att självständigt skapa, uttrycka och presentera egna idéer
- ha förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga arbeten
- ha utvecklat grundläggande förmåga att lösa konstnärliga problem med hjälp av de tekniker och/eller metoder som tas upp i kursen. 

 

 

3. Förkunskapskrav: 

Grundläggande behörighet
 

4. Betygsskala:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
 

5. Former för examination

Examination består av delexamination av provmomenten

 

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

 

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel

Ev. kurslitteratur meddelas senast 3 veckor innan kursstart. Redovisas som bilaga till kursplanen.7. Övrigt

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter att den upphört gälla.

Kursen ingår inom kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration, 180h p. 

Kursen är obligatorisk

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

 

 

1. Kursens huvudsakliga innehåll:

Illustratörens verktyg 2:

- portfolio som arbetsredskap
- verkstadskurs i djuptrycksgrafik
- illustrationsuppdrag

 

 

Valbar fördjupning i illustration/grafisk formgivning 2:

- redaktionell formgivning
- bildens berättande och gestaltande verktyg
- relationen bild/text
- illustratören som skapare av innehåll
- självständigt illustrationsprojekt

 

Praktik:

- arbete på heltid på praktikplats med arbetsuppgifter som har anknytning till utbildningen
- utvärdering av praktikerfarenheten och reflektion över kommande yrkesroll
- studiebesök och kontakt med utövare inom huvudområdet

 

Teckning:
-
Fördjupade diskussioner om något eller några av begreppen volym, rum, bildrytm, ljus, stoff och materialitet. Temat bestäms i samråd med lärare och studenter.

 

Rörlig media 2:

- digital videoredigering
- digital postproduktion
- kamerahantering
- animation
- förproduktion (synopsis, storyboard och animatic) för kortfil eller motion graphics
- en egen filmproduktion eller rörlig grafikproduktion genomför som ett litet projekt
- förproduktionsverktyg och metoder inom interaktiv produktion
- olika filformat och komprimering för videoljud
- handledning i video/motion graphics
- grund i digital ljudinspelning och ljudläggning

 

Valbara kurser:

Seminarier, föreläsningar, handledning och individuellt arbete i respektive ämne.

 

 

 

2. Lärandemål: 

Illustratörens verktyg 2:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten ha förmåga att:

- reflektera över och utveckla sitt egna visuella språk och uttryck
- använda djuptrycksgrafik i gestaltande uppgifter
- använda sin portfolio som ett arbetsredskap i den professionella utvecklingen

 

 

Valbar fördjupning i Illustration/grafisk formgivning 2:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten ha förmåga att:
-
utveckla sitt personliga förhållningssätt till illustration/grafisk formgivning
- urskilja, formulera och lösa problem i givna uppgifter inom illustration och grafisk formgivning
- göra egna kritiska bedömningar inom ämnesområdet och i sitt arbete
- tydliggöra och utveckla sin egen process och metodik
- reflektera över och problematisera förhållandet bild/text
- se det egna arbetet i relation till uppdragets sammanhang och helhet
- identifiera och diskutera sammanhangets och målgruppens betydelse för uppdrag
- självständigt planera och genomföra längre projekt under handledning
- redogöra för och diskutera illustratörens/grafiska formgivarens arbetsmarknad och villkor
 

Praktik:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:

- ha erfarenhet av att ta kontakt med och söka praktikplats
- ha erfarenhet av arbetsliv et inom grafisk formgivning/illustration
- ha insikt i och reflektera över sin framtida yrkesroll
- vara orienterad i arbetsmarknaden för grafisk formgivning och illustrationTeckning:
Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:
- äga en fördjupad kunskap i det speciella problemområde som är kursens inriktning
- problematisera och dra egna slutsatser om de aktuella frågeställningarna


Rörlig media 2:

Efter att ha avslutat detta provmoment förväntas studenten:

- kunna behärska grundläggande klippteknik och grunderna i minst ett program för videoredigering eller rörlig grafik
- kunna planera och genomföra en enkel digital produktion innehållande ljud, rörlig bild och berättande
- kunna ljudlägga film eller rörlig grafik med egenproducerade eller andras ljudfiler
- vara orienterad om ljudets samverkande med bilden för upplevelser av produktionen

 

Valbara kurser:
Efter att ha avslutat detta provmoment förvänta studenten:

- ha förmåga att självständigt skapa, uttrycka och presentera egna idéer
- ha förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga arbeten
- ha utvecklat grundläggande förmåga att lösa konstnärliga problem med hjälp av de tekniker och/eller metoder som tas upp i kursen. 

 

 

3. Förkunskapskrav: 

Grundläggande behörighet
 

4. Betygsskala:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
 

5. Former för examination

Examination består av delexamination av provmomenten

 

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

 

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel

Ev. kurslitteratur meddelas senast 3 veckor innan kursstart. Redovisas som bilaga till kursplanen.7. Övrigt

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter att den upphört gälla.

Kursen ingår inom kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration, 180h p. 

Kursen är obligatorisk

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.